Koniec roku szkolnego za:
8
8
0
0
Days
2
2
3
3
Hours
4
4
4
4
Minutes
1
1
3
3
Seconds

logo BIP

lekcje

 

 

 

 

 


 

 

Strefa nauczyciela

admin
 

Jeśli Twoim zdaniem coś powinno znaleźć się na tej stronie, albo widzisz błąd, napisz do mnie: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

01

Stołówka/świetlica szkolna znajduje się na parterze budynku szkoły.


Stołówka

 • Z posiłków mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół w Krasnopolu jak i pracownicy tejże placówki.
 • W skład posiłku wchodzi: zupa, II danie, napój
 • Koszt posiłku wynosi: dla ucznia 3,00 zł, dla pracownika 3,50 zł
 • Opłata za posiłki do dnia 10 każdego miesiąca.

 

Świetlica

 

 • 01
 • 136
 • 67

Simple Image Gallery Extended


 


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPOLU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRASNOPOLU

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Do zadań świetlicy należy:

 • zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i produktywnego spędzania wolnego czasu
 • wpływanie na stan świadomości ekologicznej uczniów
 • zwracanie uwagi na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie
 • przeciwdziałanie agresji i przemocy
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy oraz z pedagogiem szkolnym celem rozwiązania trudności wychowawczych.

 

II ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Świetlica jest czynna w godz. 715 – 1530 w dni, w których odbywają się   zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas 0-III.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych oraz godzin pracy rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach świetlicowych.
 5. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy (podzielonej na semestry: semestr I i semestr II).
 6. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
 7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii, na lekcje języka niemieckiego, zwolnieni z lekcji w-fu.
 8. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 9. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.
 10. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawcy świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 11. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 12. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 13. Ze świetlicy mogą również korzystać uczniowie klas IV-VI oraz uczniowie gimnazjum (odrabianie pracy domowej, nauka własna).
 14. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Wychowanek ma prawo do:

 1. Życzliwego traktowania.
 2. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 3. Opieki wychowawczej.
 4. Indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.
 5. Poszanowania godności osobistej.
 6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy.
 2. Zgłaszania wychowawcy potrzeby wyjścia z sali.
 3. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 4. Współpracy w procesie wychowania.
 5. Pomagania słabszym.
 6. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
 7. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

IV NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

NAGRODY: 

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Dyplom lub drobna nagroda na koniec roku szkolnego.

 

KARY: 

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

 

V DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 • Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 • Dziennik zajęć.
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 • Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
 • Regulamin świetlicy.

 

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

 1. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 2. Używamy zwrotów grzecznościowych i "czarodziejskich słów": proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
 4. Bawimy się wspólnie i grzecznie.
 5. Dbamy o porządek sali, nie niszczymy sprzętu , zabawek i gier.
 6. Spełniamy prośby i polecenia wychowawcy.
 7. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do nauczyciela.
 8. Jesteśmy dla siebie mili, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.  

 

Joomla Templates by Joomla51.com