Koniec roku szkolnego za:
8
8
0
0
Days
2
2
3
3
Hours
2
2
5
5
Minutes
4
4
2
2
Seconds

logo BIP

lekcje

 

 

 

 

 


 

 

Strefa nauczyciela

admin
 

Jeśli Twoim zdaniem coś powinno znaleźć się na tej stronie, albo widzisz błąd, napisz do mnie: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonych przez Gminę Krasnopol

 

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Szczegóły rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonych przez Gminę Krasnopol określone są poniżej.

I.    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonej przez Gminę Krasnopol składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie do 22 lutego 2019 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w  oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Dostępny jest także w sekretariacie szkoły. Można go również pobrać ze strony internetowej.

2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły. Można go również pobrać ze strony internetowej.

3. Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Krasnopol. Rodzice dzieci spoza obwodu gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Krasnopol, w oddziałach tych pozostaną wolne miejsca.

4.  Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

5.  Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XII/134/2016 Rady Gminy Krasnopol  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji  do Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnopol, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

6.  Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonych przez Gminę Krasnopol określa Zarządzenie  Wójta Gminy  Krasnopol Nr 12/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej  w Krasnopolu  na rok szkolny 2019/2020.

II. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci:

a) 7 – letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
b) 6 – letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w sekretariacie szkoły. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa w sekretariacie szkoły. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

3. Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie, który można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej.

4. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Wójta Gminy Krasnopol nr 12/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Krasnopolu na rok szkolny 2019/2020.

 

Pliki do pobrania:

Joomla Templates by Joomla51.com